ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο   «Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»

Διακηρύσσει

την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ»

Εργοδότης / Κύριος του Έργου :  «Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»

Τηλ.: 23320 44770 – mail: info@asepiskopis.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δ.Σ. του Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Εργολαβικό Σχήμα Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Εγγεγραμμένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ  ή  Εργολαβικά σχήματα εγγεγραμμένα στο Επιμελητήριο δραστηριότητάς τους με σχετική εμπειρία να συμμετέχει στον Ανοικτό Διαγωνισμό και να καταθέσει Σφραγισμένη Οικονομική Προσφορά για την κατασκευή του  Έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗ  ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ»

Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου διατίθενται στις εγκαταστάσεις του              «Α.Σ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» που βρίσκονται στο Δ.Δ. Επισκοπής του Δ. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Τα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την Οικονομική Προσφορά τους, μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία του Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τεύχη δημοπράτησης από  την Δευτέρα 3/7/2023 μέχρι και την Παρασκευή 14/7/2023 και να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά  μέχρι  04/8/2023  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00 μ.μ.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο  23320 44770  –   mail: info@asepiskopis.gr

Για  τον  «Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»

Ο Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ