ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Δικαιούχοι της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" Β' Κύκλος

Δικαιούχοι της δράσης “ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Δικαιούχοι της δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”

Η επιχείρηση ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ.  Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 200.000,00  € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 130.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

ΤΙΤΛΟΣ: Διερεύνηση διασποράς του βακτηρίου Peudomonas syringae pv actinidiae σε Ελληνικούς οπωρώνες ακτινιδιάς και αξιολόγηση καλλιεργητικών και χημικών μεθόδων για την καταπολέμηση του

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: BESTCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-03107

Περιγραφή του έργου

Το βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. actinidiae που προσβάλλει φυτά του γένους Actinidia και κυρίως τα είδη A. deliciosa και A. chinensis στα οποία ανήκουν οι περισσότερες καλλιεργούμενες πρασινόσαρκες και κιτρινόσαρκες ποικιλίες ακτινιδιάς. Μπορεί να προκαλέσει την ξήρανση των δένδρων με συνέπεια την ολική καταστροφή των ακτινιδεώνων. Το βακτήριο έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα από το 2015. Η διασπορά του βακτηρίου σε ακτινιδεώνες της Χώρας, καθώς επίσης και μέθοδοι αντιμετώπισης τους δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς στην Χώρα μας αλλά και Παγκοσμίως. Οι στόχοι της προτεινόμενης μελέτης είναι:

 • Μελέτη γεωγραφικής διασποράς του βακτηρίου Psa σε οπωρώνες ακτινιδιάς της χώρα μας
 • Διαχωρισμός παθότυπων του βακτηρίου Psa
 • Μελέτη γενετικής αντοχής διαφόρων ποικιλιών ακτινιδιάς στο βακτήριο Psa
 • Ανάπτυξη λογισμικού μοντέλου πρόγνωσης εμφάνισης του βακτηρίου Psa σε ακτινιδιές
 • Αξιολόγηση διαφόρων σκευασμάτων για την χημική καταπολέμηση του παθογόνου
 • Μελέτη επίδρασης διαφόρων συστημάτων άρδευσης στην επικινδυνότητα προσβολής βακτηρίου
 • Επίδραση του συστήματος άρδευσης στη συντήρηση και ποιότητα του ακτινιδίου
 • Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στη ανάπτυξη του βακτηρίου και την ποιότητα των καρπών
 • Επίδραση του θερινού κλαδέματος στο μικροκλίμα του οπωρώνα, την εξάπλωση της ασθένειας και την ποιότητα των καρπών

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΕΣΤΟΥ “ΝΕΣΤΟΣ«, ΦΟΡΕΑΣ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
 • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Π.Ε.1

 • Malliarakis D, Papazoglou T, Mpalantinaki E, Pagoulatou GM, Thomidis T, Goumas EG. Characterization and phylogenetic analysis of Pseudomonas syringae actinidiae isolates from Greece. Journal of Plant Pathology (Υποβλήθηκε για δημοσίευση)
 • Παγουλάτου Μ, Μπαλαντινάκη Ε, Μαρκάκης ΕΑ, Θωμίδης Θ, Γκούμας ΔΕ. Πρώτη αναφορά του Dickeya solani ως παθογόνου αιτίου ασθένειας έλκους σε ακτινιδιά. 20 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
 • Μπαλαντινάκη Ε, Παγουλάτου Μ, Μαλλιαράκης Δ, Παπάζογλου Θ, Θωμίδης Θ, Γκούμας ΔΕ. Χαρακτηρισμός και φυλογενετική ανάλυση ελληνικών απομονώσεων του Pseudomonas syringae actinidiae. 20o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Malliarakis D, Papazoglou T, Mpalantinaki E, Pagoulatou GM, Thomidis T, Goumas EG. Distribution and characterization of Pseudomonas syringae actinidiae from kiwifruit in Greece. EFITA Digital Agriculture, Web Conference, 25-26 May 2021, Athens.
 • Παγουλάτου Μ, Μπαλαντινάκη Ε, Μαλλιαράκης Δ, Θωμιδης Θ, Πατάκας Α, Γκούμας ΔΕ Χαρακτηρισμός και φυλογενετική ανάλυση ελληνικών στελεχών του Pseudomonas syringae pv actinidiae. 30o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Αθήνα, 9-13 Μαΐου 2022.

Π.Ε.2

 • Thomidis Τ, Goumas D, Zotos A, Triantafyllidis V Kokkotos E. Susceptibility of twenty-two kiwifruit cultivars to Pseudomonas syringae pv actinidiae. EFITA Digital Agriculture, Web Conference, 25-26 May 2021, Athens.
 • Thomidis Τ, Goumas D, Zotos A, Triantafyllidis V Kokkotos E. (2021) Susceptibility of twenty-three kiwifruit cultivars to Pseudomonas syringae actinidiae. Engineering Proceedings 9, 33. https://doi.org/10.3390/engproc2021009033

Π.Ε.3

 • Πατάκας Α, Φαρμάκης Α, Προδρόμου Ι, Ζώτος Α, Κόκκοτος Ε, Θωμίδης Θ Επίδραση της αρδευτικής πρακτικής ακτινιδεώνα στην ένταση προσβολής από το βακτηριακό έλκος (Pseudomonas syringae actinidiae). 30o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Αθήνα, 9-13 Μαΐου 2022.

Π.Ε.4

 • Thomidis T, Goumas D, Patakas A, Zotos A, Kokkotos E, Triantafyllidis V Use of predicting models to forecast the appearance of bacterial cancer of kiwifruit. EFITA Digital Agriculture, Web Conference, 25-26 May 2021, Athens.
 • Θωμίδης Θ, Γκούμας ΔΕ, Προδρόμου Ι, Μπαλαντινάκη Ε, Πρωτοπαπαδάκης Α, Γκογκολασβίλη Ν, Φιφής Γ, Πατάκας Α Μελέτη επίδρασης της θερμοκρασίας και της υγρασίας στην ανάπτυξη του βακτηρίου Pseudomonas syringae pv actinidiae. 30o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Αθήνα, 9-13 Μαΐου 2022.

Π.Ε.5

 • Thomidis T, Goumas D, Zotos A, Triantafyllidis V, Kokkotos E TRIANTAFYLLIDIS V. Evaluation of different chemical and biological products in the control of Pseudomonas syringae actinidiae on kiwifruit. EFITA Digital Agriculture, Web Conference, 25-26 May 2021, Athens.